Previous slide
Next slide

Alkoholi – paljonko on liikaa?

alkoholi
Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
Email
Tulosta
Kirjoittanut: TRACEY MIDDLEKAUFF
Useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että alkoholista pidättäytyminen on turvallisin ratkaisu.

MONIEN MUIDEN tsekkien ta­voin myös 38-vuotias Lukås Bemy nauttii ystävien, keskustelujen ja muutamien tuopillisten täyttämistä pubi-illoista. Bemy on kirjoittanut kirjoja Tsekin pubien historiasta ja hän huomauttaa, että tsekit juovat paljon olutta.

”Tsekkiläiset oluet ovat maailmankuuluja, varsinkin Pilsner Urquell”. ”En juo joka päivä”, hän lisää. ”Sanoisin, et­tä juon noin kolme ker­taa viikossa. Kun menen ulos, niin otan yleensä viidestä kuu­teen tuopillista. Ystävä­ni juovat suunnilleen saman verran:’ Yhden tuopin tilavuus on viisisataa millilitraa eli puoli litraa.­ 

Puoli litraa neljän prosentin olutta sisältää kuusitoista grammaa puh­dasta alkoholia, joten Bemy ja hänen ystävänsä juovat 80- 96 grammaa al­koholia yhden pubi-illan aikana.

Tsekin kansanterveyslaitoksen anta­mien suositusten mukaan miesten päivittäinen alkoholiannos saisi kui­tenkin olla enintään kaksikymmentäneljä grammaa ja naisten puolestaan kuusitoista grammaa.

Terveysviranomaiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota juoma­tapoihin ja alkoholin haitalliseen käyttöön. Vuonna 2010 julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan EU:ssa kulutetaan eniten alkoholia koko maailmassa ja alkoholiin liitty­vät sairaudet maksavat EU:lle vuosit­tain arviolta 125 miljardia euroa.

Maailman terveysjärjestö WHO maa­laa synkän kuvan alkoholin terveys­ vaikutuksista. Maailmassa kuolee al­koholinkäytön seurauksen joka vuosi 3,3 miljoonaa ihmistä. WHO:n mukaan haitallisella alkoholin­ käytöllä on myös yhte­ys moniin eri mielen­terveys- ja käytösongel­miin.

Halu parantaa ter­veyttä ja turvallisuutta on saanut terveysviranomaiset laatimaan kansallisia turvallisuussuosituksia yli neljässäkymmenessä maassa. Vaikka viran­omaiset vaikuttavat olevan samaa mieltä liiallisen alkoholinkäytön hai­tallisuudesta, niin he eivät kuiten­kaan pääse yhteisymmärrykseen siitä, kuinka paljon on ”liian paljon”.

Kan­salliset suositukset vaihtelevat suu­resti aina Hollannin kymmenen gramman päivittäisrajasta Tanskan kuudenkymmenen gramman rajaan, joka koskee päivän sijasta yhtä tilai­suutta.

Suosituksiin liittyviin erimielisyyk­siin on monia syitä. Tohtori Larry Alt­shuler työskentelee sisätautilääkärinä ja elämänlaadun johtajana syöpähoi­tokeskuksessa Tulsassa Oklahomassa ja hän selittää, että vaikka kaikki tieto perustuu tutkimukseen, niin jokai­nen ihmisryhmä, rotu ja sukupuoli reagoi alkoholiin silti eri tavalla. Hän huomauttaa myös, että kaikki tutkijat eivät noudata samoja malleja tai menetelmiä.

”Eroa saattaa olla kuin omenalla ja appelsiinilla. Mitä mittayksikköä alkoholista puhuttaes­sa käytetään? Yksiköitä, lasillisia, pul­loja vai tölkkejä? Minkä vahvuista juoma on? Onko se mietoa vai väke­vää?” Puoli litraa neljän prosentin olutta sisältää kuusitoista grammaa puhdasta alkoholia, mutta puoli lit­raa viiden prosentin vahvuista lageria puolestaan kaksikymmentä grammaa. Päivittäisen kohtuukäytön ja juopottelemisen välillä on myös selvä ero.

”Humalanhakuinen juominen vahin­ goittaa maksaa enemmän’; Altshuler sanoo. ”Sisäelimet ylikuormittuvat:’

Kaliforniassa sijaitsevan Cliffside Malibu-vieroitusklinikan vanhempi riippuvuustutkimuksen stipendiaatti ja riippuvuustutkimuksen johtaja Constance Scharff uskoo, että eri maiden vaihteleva suhtautuminen turvalliseen alkoholinkulutukseen juontaa juurensa kulttuurieroista.

”On kuitenkin selvää, että mitä enem­män ihminen juo sekä litroissa että alkoholipitoisuudessa mitattuna, sitä todennäköisemmin elämän varrella tulee vastaan alkoholiin liittyviä ter­veysongelmia”.

Iso-Britannia arvioi viime tammi­kuussa alkoholinkulutussuosituksi­aan uudelleen ja laski sekä miesten että naisten päivittäiskäytön rajan vain kuuteentoista grammaan. Raja on Euroopan alhaisimpia. Hollannin Terveysneuvosto suosittelee nykyään ihmisiä pidättäytymään alkoholista kokonaan tai juomaan enintään yh­den annoksen päivässä. WHO:n määritelmän mukaan yksi alkoholiannos sisältää kym­menen grammaa al­koholia.

Jotkut tutkimukset väittävät viinilasillisen olevan terveydelle hyväksi, mutta useimmat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että turvallisin­ta on olla juomatta al­koholia ollenkaan.

Scharff toteaa: ”Mi­kään määrä alkoholia ei ole ihmiselle hyväk­si. Kysymys kuuluukin, kuinka suuri määrä on haitaksi:’


Kirjailijana ja Teksasin Dallasissa sijaitsevan Enterhealth-vieroituskes­kuksen johtavana lääketieteellisenä strategina työskentelevä tohtori Ha­rold Urschel kommentoi asiaa:

”Tie­teellisesti ajateltuna alkoholi on her­mostomyrkkyä ja se vahingoittaa myös sydäntä. Se romuttaa immuu­nijärjestelmän, kasvattaa syöpäriskiä ja vahingoittaa haimaa:’ Hän huomauttaa myös, että päivittäisen juo­misen seurauksena sietokyky kasvaa ja saman vaikutuksen aikaansaamiseksi on juotava aina vain enemmän ja enemmän.

Urschel antaa tukensa Hollannin pidättyväisyyssuositukselle, mutta ymmärtää sen olevan epärealistinen. Monet eri tekijät, kuten kulttuuri, ryhmäpaine, mainokset ja alkoholi­juomien mausta pitäminen takaavat sen, että enemmistö juo jatkossakin.

Monissa maissa alko­holi on osa sosiaali­sia rituaaleja ja ateri­oita.

”Jos aiot juoda hermostomyrkkyä, niin juo mahdollisimman vähän eli 1-2 kertaa viikossa ja enintään kaksi lasil­lista kerrallaan. Mie­luiten vain yksi”, hän sanoo.

Altshuler kehottaa välttämään tiettyjä ti­lanteita. Älä juo itse­äsi humalaan asti. ”Älä myöskään juo suuria määriä kerralla”.

”Seuraava lista ei ole missään tapauksessa tyhjentävä, mutta kaikkien päihderiippuvuudesta, syömishäiri­öistä, mielenterveyshäiriöistä kuten masennuksesta, traumoista tai ah­distuksesta sekä diabeteksen ja mak­sa- tai munuaistaudeista kärsineiden pitäisi pidättäytyä alkoholista koko­naan”, sanoo Scharff.

Suositukset ovat hyödyllisiä vain siinä tapauksessa, että niihin kiinni­tetään huomiota. Loppujen lopuksi kyseessä on jokaisen henkilökohtai­nen valinta. Lukas Bemy ei aio nou­dattaa oman maansa suosituksia.

”Luin, että alkoholi voi aiheuttaa seit­semää eri syöpää”, hän sanoo. ”Taisin itseasiassa lukea, että oikeastaan kaikki maailman asiat aina sitruunoista leppäkerttuihin voivat aiheuttaa syöpää!”

Lue lisää
Riittävän raitis
7 vinkkiä terveellisempiin aterioihin
Tervemenoa tupakka!